Openingstijden
Minerva Counseling en Mediation werkt op afspraak van 9 uur 's morgens tot 's avonds 21.00 uur.
's Avonds worden geen extra kosten in rekening gebracht. 


Facturen en Betalingen
Facturatie geschiedt op basis van factuur.De factuur zal worden nagezonden per email.
De facturatie is inclusief 21% btw. Prijzen worden op de website inclusief eventuele btw vermeld.
Bij facturatie van gesprekken wordt per kwartier afgerond en gefactureerd.
De betaling van de factuur wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst.

Bij diensten waarbij vooraf kosten gemaakt worden door Minerva Counseling en Mediation zal vooruitbetaling worden gevraagd. 

Bij nalatigheid van betaling zal er een schriftelijke herinnering worden gestuurd. Indien niet tijdig betaald wordt zal de factuur worden doorgezonden naar DAS rechtsbijstand voor incasso. Er zullen dan incassokosten worden door berekend. 

Annuleringsvoorwaarden
Een gespreksafspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur van de afgesproken tijd wordt er 50 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Trainingen, gastlessen of workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor de training of workshop. Hierna zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Privacy en kwaliteitsnormen
De dienstverlening van Minerva Counseling en Mediation wordt verricht binnen de kwaliteitsnormen van de counselingsmethodiek zoals die ontwikkeld is door Prof. Dr. Egan. Tevens houdt Minerva Counseling en Mediation zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en counselors in Nederland en zoals is vastgesteld in de beroepscode van het NFG en de RBCZ alwaar zij is ingeschreven. Tevens is Minerva Counseling aangesloten bij de beroepsverenigingen van het ADR en ICR als full certified registermediator en conflictcoach. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsverenigingen.  

Registratie van gegevens
Minerva Counseling en Mediation registreert de persoonsgegevens van haar cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Minerva Counseling en Mediation. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding
Minerva Counseling draagt zorg voor geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt zal er informatie aan derden worden verstrekt tenzij bij wet anders is bepaald.

Dossiervorming
Er wordt van elke cliënt een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van de dienstverlening. Het gaat hier om persoonsgegevens en gegevens die vastgelegd worden t,b.v. de procesbegeleiding. Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 10 jaar bewaard en daarna vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken om een eigen dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Gegevens geven aan anderen
Minerva Counseling en Mediation verstrekt alleen gegevens aan derden indien hier schriftelijk toestemming voor gegeven is. Er wordt slechts zonder toestemming gegevens verstrekt als er sprake is van direct levensgevaar of als de Nederlandse wet dit voorschrijft of een rechter dit verplicht. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht.

Recht op inzage en verbetering
Een digitaal dossier mag worden ingezien door de cliënt. U kunt een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in het eigen dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht. U heeft recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.

Klachten en Geschillen
Indien u het ergens niet mee eens bent of u heeft er een klacht over dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er met u contact wordt opgenomen om samen de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Minerva Counseling en Mediation onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Minerva Counseling en Mediation aangesloten via de beroepsvereniging van het NFG bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

0
0
0
s2smodern